rejestracja
Strona głównaNowościSpis obiektówIndeks nazwiskPublikuj u nasTekstyInne źródła
Nowości

informacjeNowości

2018-01-08 14:37:00 Co teraz znajdziesz na tym portalu

gazonPrezentujemy szczegółowe opisy historycznych parków i ogrodów z terenu Wschodniej Polski, czyli z terenów dawnych województw białostockiego, bialskopodlaskiego, zamojskiego i częściowo suwalskiego, przylegających do obecnej wschodniej granicy Polski. Opisujemy historię tych obiektów i ich stan u schyłku lat 80. XX w. A także, jeśli to możliwe, zamieszczamy ich plany, mapy (także stare) oraz zdjęcia - stare i współczesne.  Podajemy też informacje o setkach innych obiektów, których dokładnie nie opisujemy z tej racji, że niewiele lub zgoła nic nie przetrwało z ich kompozycji do czasów współczenych (zob. spis obiektów w górnym menu). Aby dowiedzieć się co o nich piszemy należy użyć wyszukiwarki (w lewym górnym rogu strony głównej).

Zamieszczamy także ogromny indeks nazwisk (zob. w górnym menu).

Piszemy wiele o historii tych terenów oraz historii komponowania ogrodów (zob. zwłaszcza w lewym menu: Katalog parków i ogrodów i historia sztuki ogrodowej, które szczegółowo obrazują historię sztuki ogrodowej terenów byłego województwa białostockiego, bardzo ciekawej zwłaszcza w epoce Odrodzenia).

więcej
2017-12-04 13:00:00 Czytaj indeks nazwisk

ogrodnikIndeks nazwisk prezentowany na tym portalu zawiera nie tylko same nazwiska, ale także informacje o posiadanych przez poszczególne osoby majątkach i okresach ich posiadania, albo o majątkach dzirżawionych lub zarządzanych. Zawiera też informacje o koligacjach rodzinnych, pełnionych funkcjach lub zajmowanych stanowiskach, podaje również daty urodzin i śmierci (jeśli zostały wymienione w tekstach prezentowanych na tym portalu). Indeks obejmuje też osoby będące projektantantami pałaców, dworów, ogrodów, różnych budowli ogrodowych, a także znane osoby w jakikolwiek sposób powiązane z opisywanymi obiektami, w tym ogrodników. Taki indeks jest więc obszernym źródłem informacji o rodach i rodzinach różnych właścicieli ziemskich i może być źródłem odrębnych analiz historycznych dotyczących nie tylko dziejów poszczególnych siedzib i ich ogrodów, ale także dziejów poszczególnych rodów i rodzin lub pojedynczych właściceli.

Indeks dotyczy wszystkich aktualnie opisywanych obiektów, tak z terenu byłego województwa białostockiego, jak i byłych województw bialskopodlaskiego i zamojskiego czy suwalskiego.

więcej
2017-11-20 12:12:00 Wciąż coś nowego

ŁaszczówOgrody zamkowe na terenie Wschodniej Polski są raczej nieliczne, bo nawet jeśli były jakieś dawniejsze niż siedemnastowieczne to większość z nich uległa zniszczeniu podczas licznych wojen, zajazdów i pożarów, lub też zanikła wraz z zamkami, które traciły rację bytu i upadały by w końcu popaść w ruinę bądź doczekać się rozbiórki. Dlatego wśród prawie 450 obiektów z terenu byłych województw białostockiego, bialskopodlaskiego i zamojskiego, jakie szczegółowo opisujemy na naszym portalu, jest ich bardzo niewiele. Co więcej, nie prezentują one kompozycji stricte średniowiecznych, ani nawet renesansowych. Są często młodsze, niemniej i tak rzadkie, więc zachęcamy do ich poznania.

więcej
2017-11-10 01:01:00 Ogrody renesansowe na Białostocczyźnie

ogródr enesansowyRenesansowe ogrody w Polsce? No. chyba tylko w okolicach Krakowa, a i to nieliczne. Nic bardziej mylnego! Bo właśnie na terenie Wschodniej Polski było ich wiele. Zakładali je najpierw dworzanie królewscy związani z Boną i Zygmuntem Augustem - na terenach licznych nadań królewskich zlokalizowanych wokół siedziby królewskiej w Knyszynie, zawierającej też jedną z wzorcowych renesansowych kompozycji ogrodowych. Naśladują ich miejscowi wielmoże i bardziej oświecona szlachta, którzy rozpowszechniają wzorce renesansowej sztuki komponowania przestrzeni daleko poza najbliższe otoczenie Knyszyna.

Niezbyt gęsto zabudowana Białostocczyzna to obszar, gdzie ogrodów renesansowych powstawało wiele i były one sporo większe niż np. w Polsce południowej, gdzie istniejące wcześniej organizmy miejskie i urozmaicona konfiguracja terenu nie pozwalały na swobodne kształtowanie rozleglejszych kompozycji. Wszystko można tu było zaplanować od nowa i swobodnie, korzystając z najlepszych włoskich wzoców. Powstają więc na tych terenach rozległe, wieloczęściowe renesansowe rezydencje dworzan królewskich i samego króla. Urządza się liczne ogrody włoskie - tak ozdobne, jak i ozdobno-użytkowe. Wyprowadza się funkcje użytkowe poza stare zamki, i grody komponując poza nimi (lecz w zasięgu wzroku) nowe folwarki wyposażone w porządnie rozplanowane ogrody użytkowe otoczone alejami i szpalerami, a często też rozległymi systemami stawów. Później często folwarki te przejmują funkcje rezydencjonalne i stają się podstawą nowych, ozdobnych lub ozdobno-użytkowych kompozycji. Zdumiewa przy tym bogactwo i duża liczba tych kompozycji.

więcej
2015-05-13 01:05:00 Ogrody średniowiecza

U początków sztuki ogrodowej stoi spotkanie człowieka z naturą i jego świadoma w tej naturze działalność. Niekiedy ogranicza się ona do wyboru miejsca siedziby. Kiedy indziej polega na wydobyciu z przyrody i zachowaniu szczególnie pięknych elementów. W końcu zmierza do jej kształtowania.

Stąd naturalny krajobraz i jego poszczególne elementy na zawsze określają oblicze powstających kompozycji ogrodowych.

Kompozycje te pojawiają się np. na Białostocczyźnie wraz z rozwojem osadnictwa w XV w.

więcej
2015-05-13 01:04:00 Barokowe ogrody zamkowe Białostocczyzny

Rozwój ogrodów dzisiejszej Białostocczyzny na początku XVII w. przebiegał podobnie jak w pozostałych regionach Rzeczypospolitej.

Obok innych kompozycji powstawały tu i rozrastały się ogrody zamkowe towarzyszące siedzibom ufortyfikowanym, ale liczba tego rodzaju założeń była niewielka.

W latach 20-tych lub 30-tych XVII w. otoczono fortyfikacjami „kamienicę” Wiesiołowskich w Białymstoku. Ogród umieszczono poza obwałowaniami, na osi rezydencji pańskiej, a kwatery ciągnęły się tam aż do rzeki i stawu młyńskiego.

więcej
2015-05-05 12:12:00 Szanowni Użytkownicy

Szanowni Użytkownicy Portalu minigo.pl!

Teraz portal ten działa w innej formie i jest poświęcony historycznym kompozycjom ogrodowym z terenu Wschodniej Polski.

W celu bliższego zapoznania się ze specyfiką portalu w nowej formie prosimy przejrzeć informacje o portalu dostępne u góry lewego menu.

więcej
2015-05-05 01:07:00 Drodzy użytkownicy

Szanowni użytkownicy portalu minigo.pl!

Informujemy, że ten portal będzie działał w innej formie .

Nadal nie należy próbować dokonywać na nim żadnych zakupów, ani zamawiać usług.

 

Obecnie będziemy się zajmować historią sztuki ogrodowej terenów wschodniej Polski, poczynając od byłego wojeództwa białostockiego i sukcesywanie wprowadzajć informacje dotyczące obiektów położónych na terenie innych przygranicznych województw, zaś portal będzie się nazywał ogrodowy.minigo.pl.

 

więcej
2010-09-10 13:31:00 Kary za niszczenie zieleni

Niszczenie lub uszkadzanie roślinności lub dopuszczanie do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod nadzorem danej osoby albo deptanie trawników lub zieleńców na terenach przeznaczonych do użytku publicznego może być obecnie karane grzywną do 1000 złotych lub naganą. Nie dotyczy to miejsc wyznaczonych dla celów rekreacyjnych przez właściwego zarządcę terenu.

więcej